درسی آموزشی

ارائه فایل های درسی

درسی آموزشی

ارائه فایل های درسی

کلمات کلیدی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود سمینار رشته حقوق» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

دانلود سمینار مفهوم داور و داوری

بند دوم: بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری

در خصوص توان اثباتی رأی داور بایدگفت که رأی داور با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نمی‌تواند از اسناد رسمی کشور محسوب شود. و براین اساس ادعای انکار و تردید نسبت آن پذیرفته می‌‌شود. البته اکثریت حقوق دانان بر این مسئله اتفاق نظر دارند اما در این میان همانطور که پیش از این نیز گفته شد عده‌ای داوران را جزء مقامات رسمی محسوب کرده فلذا آرای آنان را در عداد اسناد رسمی محسوب می نماید.

همچنین براساس ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد، اما در صورتی که محکوم علیه رأی داور آن را به اختیار اجرا نکند محکوم له می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را نماید .

در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرارداده و عندالاقتضاء دستور اجرای آن را  صادر می‌نماید. بنابراین دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می‌بخشد؛ حتی اگر رفع اختلاف از طریق داوری به موجب سند رسمی پیش بینی شده باشد.

 « با در نظر گرفتن این قسمت که رأی داور از منجزات مقرر در موارد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت محسوب نمی‌گردد، لذا به فرض آن‌که رفع اختلافات احتمالی به موجب سند رسمی از طریق حکمیت مقرر شده باشد، رأی حکم مستقلاً قابل اجرا نخواهد بود.

بنابراین با توجه به مدلول ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ذی نفع می‌تواند طبق مقررات به مرجع صالح دادگستری مراجعه نماید.»

فهرست

مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایا و معایب داوری

گفتار اول: مفهوم داوری

بند اول: مفهوم لغوی داوری

بند دوم: مفهوم حقوقی داوری

بند سوم: مفهوم فقهی داوری

گفتار دوم: تاریخچه داوری

بند اول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام

بند دوم: انگیز‌ه‌های ظهور داوری در عصر حاضر

گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری

بند اول: محاسن و معایب داوری

بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری

بند سوم: علل رجوع به داوری

مبحث دوم: اقسام و چگونگی تعیین داور

گفتار اول: اقسام داوری

بند اول: داوری اختیاری

بند دوم: داوری اجباری

گفتار دوم: چگونگی تعیین داور

بند اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا

بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث

بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه

مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأی داوری

گفتار اول: مقهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن

بند اول: تعریف رأی داوری

بند دوم: محتوای رأی داوری

بند سوم: اوصاف رأی داوری

الف) اوصاف درونی رأی داور

– توصیف رأی داور

– قصد انشاء در صدور رأی

– موجه و مدلل بودن رأی داور

ب) اوصاف بیرونی رأی داور

– داخلی خارجی بودن رأی

– اعلامی و اجرایی بودن رأی داور

– سند عادی یا رسمی بودن رأی

گفتار دوم: آثار رأی داوری

بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث

بند دوم : بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری

بند سوم: رأی داور و دارای اعتبار امر مختومه

بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)

بند پنجم: فراغ داور

تعداد صفحات:۴۹

نوع فایل:word

دانلود

  • ام ای پدیا
  • ۰
  • ۰

دانلود سمینار تأمین خواسته

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد

یکی از موارد صدور قرار تأمین خواسته مستند بودن دعوای خواهان به سند رسمی می باشد که ماده ۱۰۸ مقرر می دارد. در صورت احراز شرایطی بدون گرفتن تأمین از خواهان دادگاه نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام می نماید.

سند به طور کلی عبارتست از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد ( ماده ۱۲۸۴ بند  ۳)

اما سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. ( ماده ۱۲۸۶ ق.م) البته

تعریف قانون مدنی از سند رسمی اعم از تعریف سند رسمی در مقررات ثبتی است به نحوی که سند رسمی در ثبت فقط شامل اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد بنابراین دادنامه دادگاه سند رسمی است ولی ثبتی نیست که موافق بند۱ ماده۱۰۸ واز موارد صدور قار تامین بدون سپردن خسارت احتمالی است.

همچنین سند رسمی را با سند لازم الاجرا نباید اشتباه گرفت، رابطه سند رسمی و سند لازم الاجرا عموم و خصوص من وجه است، سند لازم الاجرا می تواند سند عادی باشد.

البته سند لازم الاجرا را قانون تعیین می نماید.

فهرست

فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه

مبحث اول: مفهوم و مبانی تأمین خواسته

گفتار اول : مبانی فقهی

گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته

مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه

گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرایی احکام مدنی

گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت

بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت

بند دوم:وجوه تفارق تامین خواسته با نهاد دستور موقت

فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته

مبحث اول : شرایط متقاضی

گفتار اول : اهلیت قانونی

گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده

گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی

مبحث دوم: شرایط خواسته

گفتار اول : منجز بودن خواسته

گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته

فصل سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته

مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد

بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته

بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده

الف-  برات

ب-  سفته

ج-  چک

گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص

بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری

بند دوم : قانون امور حسبی

بند سوم :قانون مدنی

مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین

گفتار اول : نوع خسارت احتمالی

گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی

گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن

تعداد صفحات:۳۹

نوع فایل:word

دانلود

  • ام ای پدیا
  • ۰
  • ۰

دانلود سمینار آثار و طرق انحلال رهن دریایی

درصورتی که تمام شرایط مهیا باشد و طرفین عقد رهن واجد شرایط و صلاحیت باشند و به محض اینکه رهن دریایی به ثبت برسد، آثار آن علاوه بر متعاقدین بر دیگران نیز آشکار می‌شود؛ بنابراین، عقد رهن دریایی مانند دیگر عقود به محض ایجاد و انعقاد آثاری در پی خواهد داشت و از طرف دیگر راه‌های انحلالی نیز خواهد داشت که گاهی ناشی از اراده‌ی طرفین هستند و گاهی به‌طور قهری اتفاق می‌افتند.

در این فصل ابتدا به آثارعقد رهن دریائی  که هدف اصلی و اساسی از انعقاد است می‌پردازیم و سپس انحلال عقد  و طرق مختلف آن را بررسی می‌کنیم.

فهرست

مبحث اول:آثار رهن دریائی

گفتار اول:آثار رهن در رابطه بین طرفین قرارداد

بنداول:ایجاد حق وثیقه برای مرتهن

بنددوم:حق فروش کشتی

الف:تقاضای فروش کشتی

ب:کیفیت فروش

بندسوم:حق تملک کشتی

گفتار دوم:امتیازات مرتهن در برابر دیگران

بنداول:حق تقدم

 الف:مرتهنین متعدد نسبت به یک کشتی و حق رجحان بستانکار مقدم

ب: تقدم مطالبات ممتاز بر حق مرتهن

۱-مفهوم حقوق ممتاز دریائی

۲-مصادیق حقوق ممتازدریائی

بنددوم:حق تعقیب

مبحث دوم:طرق انحلال رهن دریائی

گفتار اول:انحلال ارادی

بنداول:انحلال به اراده یک طرف(فسخ)

بند دوم: انحلال با توافق طرفین(اقاله)

گفتار دوم:انحلال قهری(انفساخ)

بنداول:انحلال قهری در نتیجه سقوط دین

بنددوم:انحلال قهری در نتیجه تلف مال مرهون

بند سوم:انحلال قهری در نتیجه بطلان ثبت کشتی و سلب تابعیت از آن

تعداد صفحات:۲۸

نوع فایل:word

  • ام ای پدیا